Tek'in seyri - Tasavvuf ve Bilim
Yazan Okunma 19 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

 
 

Safha-yı sadrında dâim 'âşıkın efkârı Hû
Şâkirin şükrü hüvallah zâkirin ezkârı Hû
 
Hû sadâsından melekler gökde eylerler semâ
Hû safâsından felekler eyledi ihbâr-ı Hû
 
Nâleden ney deldi bağrın Hû deyû nâlân ider
Mevlevîler Mesnevî'de eyledi iş'âr-ı Hû
 
Sidre seyrine muhakkak irmeğe Cibrîl-i Emîn
Olmasa onun dilinde dembedem tekrâr-ı Hû
 
Bülbülâ dîvân-ı 'aşkdan bir varak naklet bize
Tâ safâ vere safâdan açıla gülzâr-ı Hû
 
Sôfî mest olub safâdan devreder yâ Hû deyu
Münkir inkârın bırakdı eyledi ikrâr-ı Hû
 
Ravza-i "Hû"da makâm et ey Cemâl-i Halvetî
Tâ vücûdun milkine keşf ola bu esrâr-ı Hû
 
Şeyh Cemâleddin Halvetî 
Kuddise Sırruh

NAĞME-İ AŞK
 

Yazan Okunma 113 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Hz. Hüseyin ve Kerbela Faciası


"En muteber kaynaklara dayanılarak hazırlanmış olan Hazret-I Hüseyin ve Kerbela Faciası, üç safhada anlatılmış; birinci bölümde Hz. Hüseyin´in doğumu ve çocukluk hayatı, ikinci bölümde Kerbela faciası, sonraki bölümlerde de Kerbela intikamının nasıl alındığı, başka bir deyişle Kerbela sorumlularının başlarına gelenler anlatılmıştır. Kerbela hadisesi, dehşetli olduğu kadar ibretlerle de dolu bir hadise olduğundan, onu kaynaklardan olduğu gibi aktarmaya çalıştık. Bunun için, okuyucular, kitabımızda tarafların birbirlerine karşı olan öfkeli tutum ve davranışlarını, hınçlarını da yer yer göreceklerdir. Bunlar mütalaa edilirken, o günün şartları ve heyecanları gözönünde tutulmalı ve itidal süzgecinden geçirilmelidir.

Yazan Okunma 58 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Adım adım ileri,
Beş alemden içeri,
On sekiz bin hicabı,
Geçtim bir dağ içinde.

Yetmiş bin hicab geçtim,
Gizli perdeler açtım,
Ol dost ile buluştum,
Gördüm bir dağ içinde.

Gözler gibi görmedim,
Söz gibi söyleşmedim.
Musa gibi münacaat,
Ettim bir dağ içinde.

Yazan Okunma 388 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

 

Kur'ân-Kerim;

-Yüce Allah tarafından (Hâkka, 69/43),  

-Vahiy yoluyla (Yunus, 10/15), 

-Arapça olarak (Yusuf, 12/2), 

-Peyderpey Peygamberimize indirilen (Furkan, 25/32),

-Allah sözü olduğunda şüphe olmayan (Bakara, 2/2; Secde, 32/2),

-Nesilden nesle bize kadar tevatüren gelen, 

-Mushaflarda yazılı, 

-Fatiha suresi ile başlayıp Nâs suresi ile sona eren, 

-Okunması ile ibadet edilen ve sevap kazanılan, 

-323. 015 harf,  77. 439 kelime (Süyutî, I, 184) 

-6236 ayet ve 114 sureden oluşan, 

-Veciz ve mûciz bir Allah kelâmıdır. 

Kur’an-ı Kerim’de Kur’anın zikredildiği diğer isimler şunlardır:

  1. Aceb : Hayrete düşüren, hoşa giden, hayranlık veren ve emsali bulunmayan, harikulade güzel, çok hayret verici anlamındadır.

"(Ey Peygamberim)! De ki: “Bana cinlerden bir topluluğun (Kur’ân’ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: “Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur’ân dinledik de ona iman ettik.” (Cin, 72/1-2)

Kur’an’ın emsalsiz ve hayranlık verecek niteliği; lafzının beliğ ve fasih, anlamının derin

ve bilgilerinin doğru olması sebebiyledir. (bk. Kaf, 50/2; Sâd, 38/5; Sâffât, 37/12)

NE İZLESEM

 
 

NE OKUSAM