Write on Cuma, 12 Mayıs 2017 Yayınlandığı Kategori Tasavvuf

...

      Camiye girip güzel alnını kalbiyle birlikte secdeye koyan insan hakiki mü’midir. Nüfus kağıdından mü’min vardır, isimden mü’min vardır bir de mübarek …. Kur’an onu, o güzel alnı tefsir ediyor:

Vucûhun yevme izin nâzıretun İlâ rabbihâ nâzıreh
Alnı temiz olanlar Allah’ın cemalini görecekler, kavuşacaklar O’na.
İnsan Allah’a ahirette kavuşmaz, dünyada da kavuşur.

Her yerde hazır ve nazır olan, Hablil Verid’den, şuradaki damardan size daha yakın olan Allah’a her zaman insan kavuşur. Fakat insan nefsaniyetine uyarsa git gide uzaklaşır.

Write on Cuma, 12 Mayıs 2017 Yayınlandığı Kategori Tasavvuf

Kimseye ne derdini,
Ne acını,
Ne ıstırabını. Açma... Melek bile bilmesin...
Allah'a aç her derdini. Arzularını... Utanmazsan eğer... "Yan ama tütme"...
Yazılandan gayri gelmez. İyisi de gelir fenası da. -Hepsini hoş gör...
Kadere boyun eğ...
Elde olmayan bir şey vardır. Kader. Onunla mücadele edilmez.
Kendini bir ekranda görüp işiten insan, bu perdenin içindeki gönüldür... Gönül insanın gölgesinin gölgesinin manevi görünmez gölgesidir.
Gönül Allah'a bağlanmanın ismidir.

Bir âlemde yaşıyoruz. Fakat içimizde, mekân olan cesette kudret âleminden bir şey taşıyoruz o da gönüldür.

Mutlak olan Allah’tır. Her şey ondan fakat hiç bir şey o değil...
Onu göremiyoruz. Zira onun dışında değiliz... O halde içine dön...

Write on Cuma, 12 Mayıs 2017 Yayınlandığı Kategori Tasavvuf

Güzel isimler. Ahsen isimler. Ondan daha başka güzel yoktur demektir. Bunların hepsi Allah'ı -anlatmak içindir.
Bir kimseyi anlatırken şöyledir böyledir diye tarif ederiz. Bu isimler de Allah'ı anlatarak onu anmaktır. Yani zikir içindir.
O'nu anarak insanda 'bir hal zuhur eder. Hakiki zikir de odur. Bu suretle kâinatın tesbihatma girmiş olursun.
Yerler ve gökler (ne ise) hep Allah'ın aziz ve hakim olduğunu teşbih, ediyor durmadan...
Atom kaynaşması işte bu tesbihatm en ince tarafıdır. O raksa girmeye çalış.
Mutad harici Allah'ın bazı isimlerim, Kur'anda geçen isimlerini bazı ayetlerle bir araya getirerek yalvarmak vardır. Dua budur.

(iki deniz ayeti). Cebeli Tank boğazında suların tuz kesafeti Akdenizde ve Okyanusda başka başka olduğu halde birbirine geçmiyor.

Write on Cuma, 12 Mayıs 2017 Yayınlandığı Kategori Tasavvuf

DR. MÜNİR DERMAN ANLATIYOR.

Rüyamda Kâbe’yi tavaf ediyordum.

Sarıya meyyal beyaz sakallı cüsseli ve gayet küçük gözlü bir zat sağ omuzuma dokundu…
“Oğlum! Sana bir gün soracaklar, Kâbe nedir? Cevabın şu olsun… Kâbe: Kevni hakikatlerle ilâhi hakikatlar arasında bir geçit… Görünenlerle görünmeyenler arasındaki geçit… Onun için namazda ilâhi hakikatlerin zuhuruna vatan olan Kâbe’ye dönmek lâzımdır.

Böylelikle sûretler Kâbe’nin sûretinde secdeyi bulurken, bildiğimiz hakikatlar de onun bilinmeyen hakikatında secdeyi bulur… Dikkat edersen:

Namazda, ötelerin sartından bu dünyada alınan bir rayiha vardır.

Write on Cuma, 12 Mayıs 2017 Yayınlandığı Kategori Tasavvuf

LA YÜKELLlFULLAHU İLLÂ NEFSEN VUSAHA 

Allah nefsin taşıyamayacağı yükü vermez. La yükeltifullahe : Allah teklif etmez, Allah'ın teklifi yoktur. Neye : Kimseye teklif etmemiştir. Hiç bir mahlûkata bile. Ancak nefse... Onun da kaldıracağı kadar yüklemiştir. İlla nefsen vüsaha : Ancak nefsin kaldıracağı kadar vardır. O halde teklif hudutludur.
Allah'ın yüklediği bir iş yoktur. Ancak nefsin tahammül edeceği kadar vardır. Bunda indi ilâhinin mahlûkata karşı gösterdiği adalet mevcut olduğu gjbi Allah'ın azizul hakim, Gafurur Rahim olduğu bildirilmektedir.
Cesede Hayy verilmiş. Cesedi işletir, işi odur. Yani makinanın benzini mesabesindedir. Buraya yani hayy ile işleyen cesede ruh verilmiş cesedi idare eder ve hünerlerini bu ceseddeki bulunan organlarla gösterir. Ruh aynı zamanda muakkildir. Nefis de bu iki nesnenin arasındaki tezahurlardır. Nefis serbest bırakılmıştır.

Write on Cuma, 12 Mayıs 2017 Yayınlandığı Kategori Tasavvuf

 ...:...:... RESULÜ EKREM'E ULAŞMAK ...:..:...

Bütün ibadetlerin haricinde Resulü Ekrem'in kendi şahsı muallalanna ait sünnetleri vardır.
Yani düşüncesi. Konuşması. Hareketi. Yemesi, içmesi. Oturması. Adetleri. Bunların hepsi Resulü Ekrem'in kendi sünnetine ait sünnetlerdir. Yedikleri, yemedikleri, yapmadıkları, yaptıkları herşey Sünneti Resuldür. Bir de kendilerine Allah tarafından yapılan yasaklar vardır... Meselâ: Sarımsak, soğan Resul'e yemek yasaktır.
Az yedikleri veyahut çok yedikleri gıdalar, meyvalar, yiyecekler... Ümmetine farz olmayan ve yasak edilmeyen emredilmeyen bütün hususlar vardır.
Bunlar da:
l -Teheccüd namazı (Makamı Mahmud'a girdikten sona kılınır. Nedir bu makam)
2-Yerde yatmak
3-Yavaş konuşmak
4 - Daima abdestli bulunmak
5-Misvak kullanmak. Bunların hepsi Resul'e farzdı.

NE İZLESEM

 
 

NE OKUSAM