Write on Pazar, 12 Eylül 2021 Yayınlandığı Kategori Şiir

 
 

Safha-yı sadrında dâim 'âşıkın efkârı Hû
Şâkirin şükrü hüvallah zâkirin ezkârı Hû
 
Hû sadâsından melekler gökde eylerler semâ
Hû safâsından felekler eyledi ihbâr-ı Hû
 
Nâleden ney deldi bağrın Hû deyû nâlân ider
Mevlevîler Mesnevî'de eyledi iş'âr-ı Hû
 
Sidre seyrine muhakkak irmeğe Cibrîl-i Emîn
Olmasa onun dilinde dembedem tekrâr-ı Hû
 
Bülbülâ dîvân-ı 'aşkdan bir varak naklet bize
Tâ safâ vere safâdan açıla gülzâr-ı Hû
 
Sôfî mest olub safâdan devreder yâ Hû deyu
Münkir inkârın bırakdı eyledi ikrâr-ı Hû
 
Ravza-i "Hû"da makâm et ey Cemâl-i Halvetî
Tâ vücûdun milkine keşf ola bu esrâr-ı Hû
 
Şeyh Cemâleddin Halvetî 
Kuddise Sırruh

NAĞME-İ AŞK
 

NE İZLESEM

 
 

NE OKUSAM